شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین


چکیده

هدف: هدف محققان در این پژوهش، شناسایی مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین بوده است. روش: پژوهش حاضر به لحاظ نوع، کیفی به شیوۀ توصیفی و از نظر رویکرد، استقرایی است. جامعۀ آماری پژوهش، شامل کارآفرینان شهر قم بود و نمونۀ پژوهش به روش نمونه‌گیری هدفمند از بین آنان انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌های کیفی، از ابزار مصاحبه و برای تجزیه و تحلیل داده‌های حاصل از مصاحبه، از تکنیک تحلیل مضمون استفاده شده است. یافته‌ها: سؤال اصلی پژوهش با استفاده از تکنیک تحلیل مضمون بررسی و ۱۱ مضمون اصلی به عنوان مؤلفه‌های معنویت اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین شناسایی شد. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده‌ها نشان داد که ۱۱ مؤلفۀ اثرگذار بر تاب‌آوری در افراد کارآفرین به ترتیب عبارتند از: ارزش‌مداری، خودآگاهی، فرزانگی، هدف متعالی، رضایتمندی فردی، توکل و توسل، اخلاق‌مداری، فعالیت های داوطلبانه، آخرت‌گرایی، امیدواری و سعۀ صدر.

کلیدواژه ها: تاب‌آوری؛ کارآفرینی؛ معنویت؛ مؤلفه‌های معنویت؛ تحلیل مضمون

نویسندگان:

آصف کریمی: دکتری مدیریت کسب و کار و استادیار گروه مدیریت کارآفرینی، دانشکده مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران

معصومه محمدی: کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی. پردیس فارابی دانشگاه تهران، ایران(نویسنده مسئول)

دو فصلنامه مدیریت در دانشگاه اسلامی – دوره ۶، شماره ۱۴، زمستان ۱۳۹۶٫

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   لینک منبع

نویسنده نوشته: ربات

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده − 7 =